home   /   privacy

Privacy

 

Privacy beleid van:

Stichting Historisch Dronten
Mechelaar 8
8253 CE Dronten

Tel.: 06 5756 3182
Mail: info@historischdronten.nl

Stichting Historisch Dronten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met Stichting Historisch Dronten te bereiken via bovenstaande mail of telefoonnummer.

Stichting Historisch Dronten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 

Website

De Stichting Historisch Dronten in de gemeente Dronten verzamelt via haar website geen privacy gevoelige gegevens van haar bezoekers. Deze garantie is niet van toepassing voor websites van derden die door middel van hyperlinks via onze website zijn te bereiken. De Stichting Historisch Dronten in de gemeente Dronten plaatst op haar website sfeerimpressies van door haar georganiseerde bijeenkomsten. Indien u niet op beeld wilt worden vastgelegd, kunt u dat kenbaar maken aan de fotograaf of voorafgaand aan een bijeenkomst aan de secretaris van de Stichting Historisch Dronten.
 

E-mail

Mocht u via een contactformulier op de website contact met ons opnemen dan worden de daarin door u verstrekte gegevens niet langer bewaard dan nodig is om uw vraag of verzoek te beantwoorden. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.
 

Nieuwsbrief

Wij versturen een aantal malen per jaar onze donateurs en belangstellenden een nieuwsbrief toe. Mocht u toezending ervan niet (meer) op prijs stellen dan kunt u zich via een in de nieuwsbrief opgenomen link bij de redactie afmelden. De toezending geschiedt zodanig dat uw mailadres niet door anderen gelezen kan worden. Het met de nieuwsbrief samenhangende mailbestand wordt niet aan derden verstrekt. Beveiliging van persoonsgegevens De door donateurs aan ons verstrekte personalia worden door ons met zorg en door afschermingsprocedures bewaakt, zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens.
 

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u in ons donateurs bestand zijn opgenomen. Neem hiervoor contact op met onze donateursadministratie. Mochten deze gegevens correctie behoeven dan passen wij deze aan. Indien nodig dan wordt deze verklaring aangepast. Controleert u deze dus regelmatig via onze site.

Persoonsgegevens welke (mogelijk) door ons worden verwerkt:
- Voor- en achternaam contactpersoon
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stichting Historisch Dronten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van onze facturering in geval van een overeenkomst
- Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Behandeling (eventuele) verstrekte persoonsgegevens:
Stichting Historisch Dronten zal er voor zorg dragen dat (eventuele) persoonsgegevens welke u aan ons verstrekt middels een (contact) formulier op deze website, per email of in persoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt waar nodig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Historisch Dronten neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of de termijn die wettelijk verplicht is.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U heeft het recht om de persoonsgegevens welke wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Historisch Dronten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@historischdronten.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Historisch Dronten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Beveiliging (persoons) gegevens:
Stichting Historisch Dronten maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
Door middel van een SSL certificaat heeft Stichting Historisch Dronten de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze site.
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.
 
Op de site www.historischdronten.nl staan hyperlinks naar andere websites. Stichting Historisch Dronten is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar Stichting Historisch Dronten toe linkt. Ook is Stichting Historisch Dronten niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die eventueel op deze sites adverteren.
Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Cookies
Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Sociale knoppen 
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook en Instagram. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Copyright:
Al deze pagina's en scripten van Stichting Historisch Dronten zijn gemaakt door Endless webdesign v.o.f. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van Stichting Historisch Dronten niet toegestaan. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Endless webdesign v.o.f.

Google Analytics
Ter analyse van onze website gebruikt Stichting Historisch Dronten het statistiekenprogramma Google Analytics. Daarvoor heeft Stichting Historisch Dronten een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. In navolging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Stichting Historisch Dronten Google Analytics op de juiste manier ingesteld door:
  • het laatste octet van uw IP-adres te maskeren;
  • de optie ‘gegevens delen’ uit te zetten;
Verder maakt Stichting Historisch Dronten op haar website geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
 
Wijzigingen
Stichting Historisch Dronten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.
 

Word donateur van Stichting Historisch Dronten

Een mooier aanbod krijgt u niet!

Bent u geïnteresseerd in de Drontense Historie word dan nu lid van Stichting Historisch Dronten

Word donateur of doe het donateurschap kado